"Bis dat qui cito dat." Publilius Syrus

+420 777 555 585‬

Povinné upozornění

Zpracování osobních údajů v rámci společnosti AVANT investiční společnost, a.s. (GDPR)

Dne 25. května 2018 vstoupí v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Dokument obsahující informace související se zpracováváním osobních údajů v rámci investiční společnosti AVANT naleznete zde (GDPR)


Upozornění o rizicích spojených s investováním do cenných papírů.

V souladu se zákonnými požadavky uvádíme upozornění o rizicích spojených s investováním do cenných papírů, resp. investičních akcií RENDIT investiční fond
  • RENDIT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s. (RENDIT investiční fond) je fondem kvalifikovaných investorů založený investiční společností AVANT. Investorem fondu se může stát výhradně kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.
  • Investiční společnost upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky ani výnos z investice nejsou zaručeny. Fond ani třetí osoby neposkytují investorům v této souvislosti jakékoliv záruky.
  • Výkonnost fondu nebo společností s majetkovou účastí fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu.
  • Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci.
  • Potencionální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.
  • Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.
  • Informace zveřejňované na stránkách www.rendit.cz jsou považovány za spolehlivé, ale společnost RENDIT investiční fond ani společnosti s jeho kapitálovou účastí neodpovídají za jejich úplnost, přesnost, či pravdivost, a za porušení zákona a/nebo škody, které uživatel svým jednáním způsobí.