"Bis dat qui cito dat." Publilius Syrus

+420 777 555 585‬

Prohlášení | Disclaimer

Tento email je určen pouze pro jeho adresáta/adresáty a může obsahovat důvěrné informace, jejichž ochrana může být vyžadována právními předpisy.

Jestliže jste zprávu obdržel(a) omylem, neprodleně informujte jejího odesílatele a tuto zprávu, její přílohy a případné kopie ihned vymažte. Jakákoli forma užití, zveřejněni, reprodukce, kopírování, distribuce a šíření této zprávy je v takovém případě zakázána.

RENDIT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., neodpovídá za možné škody způsobené neúplným přenosem, možnou modifikací či opožděním této zprávy během přenosu od odesílatele k adresátovi.

----------------------------------------

This email transmission is intended solely for the ordinary user of the email address to which it was addressed. It may contain legally privileged and or confidential information.

If you have received this email in error or are not an intended recipient please inform the sender without delay and delete this email, attachments and possible copies immediately. The unauthorized use, disclosure, distribution and/or copying of this email or any information it contains is prohibited.

RENDIT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., does not accept liability for any damage caused by incomplete transmission, possible modification or delay of this email during the transmission from the sender to the recipient.