"Bis dat qui cito dat." Publilius Syrus

+420 608 RENDIT
+420 608 736 348

Parametry fondu

Struktura fondu


Finanční dokumenty

Informační přehled

Obchodní firma a sídlo RENDIT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.; Praha
Typ fondu Fond kvalifikovaných investorů
Právní forma SICAV, akciová společnost s proměnným základním kapitálem
Datum registrace u ČNB 25. září 2015 fond zapsán do seznamu investičních fondů s právní osobností, který ČNB vede v souladu s ustanovením § 597 písm. a) ZISIF. Oprávnění k činnosti od 13. října 2015.
Datum zápisu do OR 13. října 2015, spisová značka: B 21015 vedená u Městského soudu v Praze
Zaměření fondu Úvěry malým a středním podnikům a financování speciálních výnosových projektů a tržních nik
Investiční cíle a strategie Setrvalé zhodnocování svěřených prostředků zejména na základě:
- investic do majetkových účastí v kapitálových obchodních společnostech a
- poskytování vysoce úročených úvěrů a zápůjček.
Cílené nové zdroje 300.000.000,- Kč v horizontu 2-3 let
Doba trvání fondu Na dobu neurčitou
Cenné papíry Listinná investiční akcie na jméno. Emise akcií měsíčně. Odkupy akcií kvartálně. 
Hodnota akcie je stanovována 12x ročně. Je zaokrouhlena na 4 desetinná místa.
Očekávaný výnos 7,6 % p. a. pro investory (odpovídá zisku fondu 8 % p. a. před 5% zdaněním).
Prioritní podíl na zisku fondu až do výše 7,6 % p. a.
Realizace výnosů Růstový investiční fond - realizace výnosů odkupem investičních akcií
Minimální investice Částka v Kč odpovídající ekvivalentu EUR  125.000,- v případě, že splňuje podmínky ust. § 272 odst. 1 písm. i) ZISIF
Investiční horizont Doporučený min. 3 roky
Vstupní poplatek 2 % 
0 % od zahájení úpisu do 30.6.2016
Výstupní poplatek 0 %
Výkonnostní poplatek 0 %
Administrativní náklady fondu Nepřesáhnou 2 % ročně z průměrné hodnoty aktiv fondu. 
Odkupování investičních akcií Minimální objem odkupu 150.000,- Kč.
Realizace čtvrtletně k poslednímu dni čtvrtletí. Jednotlivá čtvrtletí v rámci každého kalendářního roku:
od 1.3 do 31.5  |  od 1.6 do 31.8.  |  od 1.9. do 30.11.  |  od 1.12. do 28.2.

Lhůty výplaty dle objemu odkupu ve vztahu k fondovému kapitálu: 
do 2 % = do 60 dní  |  do 5 % = do 120 dní  |  do 15 % = do 180 dní  |  nad 15 % = do 360 dní
Správce AVANT investiční společnost, a.s.
Depozitář Československá obchodní banka, a.s.
Auditor BDO Audit, s.r.o.
Oceňovatel APOGEO Esteem, a.s.
Regulace a právní řád ČNB, ČR