"Bis dat qui cito dat." Publilius Syrus

+420 777 555 585‬

FAQ, orgány fondu, pojmyAkcionář fondu Investor, který nákupem investičních akcií získává podíl na majetku fondu a právo na jejich odkup za aktuální hodnotu vyhlašovanou investiční společností.
Akcie fondu Fond vydává dva druhy akcií – zakladatelské a investiční. Mají podobu cenného papíru ve formě hromadné listiny, jsou vydány na jméno a představují podíly na základním kapitálu fondu. Nejsou veřejně obchodovány.
Akcie investiční Fond emituje investiční akcie typu A, B a C s odlišným výnosovým profilem. Emise a odkup akcií probíhá v kvartálních intervalech za hodnotu stanovenou k rozhodnému dni a dle podmínek uvedených Statutem. Akcie mohou nabývat pouze kvalifikovaní investoři ve smyslu § 272 ZISIF.
Akcie investiční – typ A Akcie, které drží investoři. Mají přednost při připisování výnosů před akciemi drženými zakladateli. Očekávaný výnos na akcii činí 7,6 % p.a.  Při čistém zisku fondu do 7,6 % p.a. získávají prioritní podíl na zisku do výše 7,6 % p.a. na úkor zakladatelů. Emise ukončena
Akcie investiční – typ B Držitelé investičních akcií typu B jsou zakladatelé.
Akcie investiční - typ C Nová emise akcií v roce 2020, drží investoři. Mají přednost při připisování výnosů před akciemi drženými zakladateli. Očekávaný výnos na akcii činí 6, 6 % p.a. Při čistém zisku fondu do 6,6 % p.a získávají prioritní podíl na zisku do výše 6,6% p.a na úkor zakladatelů. 
Akcie zakladatelské Akcie spojené s hlasovacími právy na valné hromadě. Předpokládaný výnos na akcii činí 7,6 % p.a. při dosažení zisku fondu 7,6 % p.a. a vyššího.
Auditor Kontroluje účetnictví a hospodaření fondu a ověřuje účetní závěrku.
EDM Utilitas Audit & Tax
ČNB Je orgánem dohledu nad činností fondu, investiční společnosti a depozitáře. Dostává pravidelné reporty o hospodaření fondu.
Daně Zisk fondu podléhá 5% dani z příjmu. Danění příjmu jednotlivých investorů záleží na platných daňových předpisech. Investoři fyzické osoby jsou osvobozeni od daně z příjmu při odkupu po 3 letech držení.
Depozitář Depozitářská banka průběžně kontroluje nakládání s majetkem fondu.
ČSOB
Emise investičních akcií Probíhá v měsíčních intervalech za aktuální hodnotu stanovenou k rozhodnému dni. Vydán je nejbližší nižší celý počet akcií z podílu došlé částky a aktuální hodnoty akcie.
Fond Je fondem kvalifikovaných investorů podle ust. § 95 odst. 1 písm. a) ZISIF.
Má podíly v projektových společnostech (SPV) a převážně jejich prostřednictvím poskytuje financování.
Fond je růstový a jeho zisky jsou reinvestovány. Výnosy investorů jsou realizovány prostřednictvím odkupu investičních akcií.
Hodnota akcie Aktuální hodnota je stanovována měsíčně, zpětně k poslednímu dni měsíce. Hodnota je zaokrouhlena na 4 desetinná místa.
Investiční společnost Je Obhospodařovatelem a Administrátorem fondu. Zajišťuje správu majetku v souladu se statutem, stanovami a ZISIF.
Jedná jménem fondu a plní jeho povinnosti.
Její činnost je průběžně kontrolována depozitářem a podléhá dohledu ČNB.
Vydává a odkupuje investiční akcie, informuje akcionáře o výsledcích fondu, vede seznam akcionářů.
AMISTA investiční společnost
Investiční výbor Je poradním orgánem fondu a vydává stanoviska pro investiční rozhodnutí. Má tři členy jmenované statutárním ředitelem. Dva na návrh zakladatelů fondu a jednoho na návrh předsedy představenstva Obhospodařovatele.
Odkup investičních akcií Probíhá čtvrtletně na základě žádostí podaných před 15. dnem posledního měsíce příslušného čtvrtletí (osobně, emailem). Minimální hodnota odkupu činí 150.000,–Kč. Výplata je na účet uvedený v seznamu akcionářů. Lhůty výplaty odvisí od objemu odkupu vůči fondovému kapitálu. Přehled lhůt a čtvrtletí naleznete zde
Orgány Jsou Valná hromada, Správní rada a Statutární ředitel.
Rozhodný den Den připsání finančních prostředků poukázaných investorem na účet fondu vedený u depozitáře.
SPV (Special Purpose Vehicle) Projektové společnosti ovládané fondem a s jeho majetkovou účastí. Poskytují vysoce úročené zajištěné úvěry a zápůjčky a zajišťují jejich řádné splácení. Zaměřují se na financování převážně podnikatelů a malých a středních podniků.
BEZ BANKY, BANKOMETR.
Statut a stanovy Základní dokumenty fondu určující investiční cíle a strategii, limity pro omezení a rozložení rizika, pravidla rozhodování a zásad hospodaření, podmínky vydávání a odkup investičních akcií, způsob a frekvenci výpočtu hodnoty investiční akcie, vymezení orgánů fondu a činnosti Auditora, Obhospodařovatele, Administrátora a Depozitáře, a rozsah informační povinnosti.
Statutární ředitel Je statutární orgán fondu zvolený valnou hromadou. Řídí činnost fondu a jedná za něj. Vykonává působnost svěřenou mu ZOK a stanovami fondu. Zabezpečuje zejména obchodní vedení fondu, řádné vedení účetnictví, zpracování a uveřejnění účetní závěrky, zprávy o podnikatelské činnosti fondu a o stavu jeho majetku, vykonává usnesení valné hromady.
AMISTA investiční společnost
Správní rada Má 3 členy. Určuje základní zaměření obchodního vedení společnosti a dohlíží na jeho řádný výkon. Dozoruje činnost Statutárního ředitele fondu a plní funkce výboru pro audit dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech.
Valná hromada Nejvyšší orgán společnosti, prostřednictvím kterého akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti.
Zakladatel Akcionář držící zakladatelské akcie fondu, se kterými jsou spojena hlasovací práva na valné hromadě. Je rovněž držitelem investičních akcií typu B.
Základní kapitál Je roven fondovému kapitálu a odpovídá objemu spravovaného majetku.
Zmocněnec Osoba pověřená investiční společností k jednání za fond. Musí splňovat podmínky stanovené ZISIF a ZOK pro funkci statutárního ředitele.
ZISIF Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.
Dne 1. 6. 2016 vstoupil v platnost zákon č. 148/2016 Sb., kterým je ZISIF novelizován společně s dalšími zákony: 
ZOK Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.